یک روز صبح در کشور آلمان


یک روز صبح در کشور آلمان مردمی که برای خرید شیر آمده بودند ، در کمال
تعجب دیدند شیری که تا دیروز 1 یورو فروخته میشد ، امروز 1.5 یورو عرضه
میشود .

هیچ کس سرو صداو اغتشاشی نکرد اما ، هیچ کس هم شیر نخرید.

بطری های شیر به کارخانه مرجوع شد و همان شب آنجلا مرکل از تلویزیون رسمی
آلمان بصورت زنده از مردمان کشورش بابت  این گرانی عذر خواهی کرد و از
فردا شیر دوباره به قیمت 1 یورو توزیع شد ...!!!! ‏


یک روز صبح در کشور ایران

یک روز صبح در کشور ایران مردمی که برای خرید شیر آمده بودند ، در کمال
تعجب دیدند شیری که تا دیروز 350 تومان  فروخته میشد ، امروز 750 تومان
عرضه میشود .

همه کس سرو صداو اغتشاشی کردند اما ، همه هم شیر خریدند و حتی از نیاز
روزانه نیز بیشتر خریدند !!

پاکت های شیر به کارخانه مرجوع نشد و همه به فروش رسید حتی در بازار
نایاب نیز شد و فردای همان روز

مجددا قیمت شیر افزایش پیدا کرد و به 1350 تومان رسید و همچنان مردم
خریدند و کسی هم عذرخواهی نکرد و شیر نیز توزیع شد .....!!!!!!!